Zásady spracovania osobných údajov

Ďakujem za vašu návštevu na naších stránkach, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránkach cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na vedomie.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie Vám Tím Kurzjogyonline podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@kurzjogyonline.sk, kde sme Vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, t.j. zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných udajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Bezpečnosť

Kurzjogyonline prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Kodex ochrany údajov

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servre štandartným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum návštevy a jej dĺžku. Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, ak nám ich poskytnete z vlastnej vôle napríklad v rámci registrácie, ankety, vypísania cien alebo pri realizácii zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Kurzjogyonline používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Pracujeme len s údajmi a kontaktami, na ktoré ste nám dali súhlas. Chceme Vaše údaje používať k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies

Kurzjogyonline používa cookies k tomu, aby mohlo sledovať preferencie návštevníkov a aby mohlo podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné udaje, ktoré ste nám sami zverili, a to nasledujúcim spôsobom (pre naplnenie týchto účelov):

  • marketing – posielanie newslettrov a emailov
  • Vaše osobné údaje (meno a email), pohlavie, na čo klikáte v emaili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, posielame Vám newslettre na základe Vašeho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Facebook a Google. Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme používať ďalšie podobné aplikácie alebo spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť rovnané nároky na zabezpečenie a kvalitu ako na seba.

Poskytnutie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie všetkých osobných údajov bude urobené na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť využiť niektoré z týchto práv, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom emailu info@kurzjogyonline.sk. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a doložíme Vám v lehote 30 dní, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo budú Vaše údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovanie je nezákonné, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania napr. odhlásením sa z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodních oznámení.

Právo na prenositelnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie budeme potrebovať 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na Váš email.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.

Kontakt:

Tím Kurzjogyonline

Email: info@kurzjogyonline.sk

Odhlásenie sa zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení

Emaily s článkami, produktami alebo službami Vám posielame na základe oprávneného záujmu ak ste našim zákazníkom. Ak zákazníkom nie ste, posielame Vám ich na základe Vašeho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete odber našich emailov kedykoľvek ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý sa nachádza v každom poslanom emaile.