Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup online kurzov(ďalej len digitálny obsah, produkty) cez webové rozhranie www.kurzjogyonline.sk, prevádzkované: Vedomo s.r.o, IČO: 51167611, DIČ: 2120623637, so sídlom: Horná Súča 232, Horná Súča 91333, Slovenská Republika, (ďalej len predávajúci).
Nákup digitálnych produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinností oboch zmluvných strán, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť. VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky týkajúce sa nákupu digitálneho obsahu, alebo využívania internetových stránok www.kurzjogyonline.sk
VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícií ešte pred kúpou digitálnych produktov. Prosím, prečítajte si VOP veľmi pozorne a v prípade, že k ním budete mať otázky alebo pripomienky, kontaktujte ma ešte pred objednaním online-kurzu (teda pred kliknutím na tlačidlo “Objednať”). Stlačením tlačidla totiž dávate signál, že ste videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu, aký tu popisujem. Kontakt nájdete v čl. II. VOP. Všetky podstatné informácie nájdete tu vo VOP.

Obsah VOP:
I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
II. Dôležité pojmy (definície)
III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy
IV: Cena produktov a platba
V. Dodacie podmienky
VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom a ochrana autorských práv
VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
VIII: Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok
IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
X. Záverečné ustanovenie

II. Dôležité pojmy (definície)

PREDÁVAJÚCI
Predávajúci je: Vedomo s.r.o.,
Horná Súča 232, Horná Súča, 91333, Slovenská Republika,
kontaktný e-mail: info@kurzjogyonline.sk,
mobil: 0944548849
IČO: 51167611
Obchodný register: 35539/ okresný súd Trenčín
KUPUJÚCI
Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.kurzjogyonline.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým si kúpi digitálny produkt. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, fyzická aj právnická osoba.
SPOTREBITEĽ
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci výkonu svojho povolania. Ak spotrebiteľ uvedie do objednávky IČO, Kupujúcim je automaticky podnikateľ.
SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA
Je Kúpna zmluva, v ktorej ako kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Táto zmluva je chránená príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonmi o ochrane spotrebiteľa, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak kupujúcim je iný subjekt ako spotrebiteľ, náležitosti VOP vzťahujúce sa k spotrebiteľovi, sa nevyužijú.
KÚPNA ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU
Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.kurzjogyonline.sk, vyplnením potrebných údajov Kupujúcim), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.
PRÁVNE PREDPISY
Sú platné právne predpisy, ktorými sa riadia vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o Občiansky zákonník a v prípade, že je Kupujúcim Spotrebiteľ aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva digitálne produkty prostredníctvom webového rozhrania, tzn. prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
2. POPIS PRODUKTOV
Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaných produktov, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo Kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a absolvovanie nutné ešte nejaké ďaľšie podmienky. Je tu aj popis bonusov, ak sú ponúknuté pri kúpe. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webovom rozhraní majú informatívny charakter.
3. OBJEDNÁVKA PRODUKTOV
Na objednanie produktov prostredníctvom webového rozhrania slúži objednávkový formulár pri produkte, kde Kupujúci vypĺňa Meno a Priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a v prípade právnickej osoby aj IČO a DIČ, prípadne IČ DPH a následne zvolí spôsob platby. Pred odoslaním objednávky je poskytnutá Kupujúcemu možnosť skontrolovať, alebo zmeniť údaje, prípadne opraviť chyby. Následne je potrebné potvrdiť zakliknutím príslušného políčka súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Týmto súhlasom Kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítal a plne s nimi súhlasí. Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “Objednať” O prijatí objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovu adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Do okamihu obdržania potvrdenia objednávky môže Kupujúci objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu info@kurzjogyonline.com zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP.

IV. Cena produktov a platba

1. CENA PRODUKTOV
Na webovej stránke www.kurzjogyonline.sk je vždy uvedená aktuálne platná cena produktov. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru produktov, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jeho dopravou a dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (predtým ako kliknete na tlačítko “Objednať”) je konečná cena.
2. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená v okamžiku odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovej stránke, tým je myslený preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať produkt za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu Objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
3.Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať produkt Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
4. SPÔSOB PLATBY
Kúpnu cenu je možné uhradiť iba bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho (platba trvá 1-2 dni)
– pokyny k platbe vo forme faktúry pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky
– pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol(číslo objednávky), čo pomôže rýchlemu spárovaniu a následnému odoslaniu produktu
Kúpna cena sa hradí v mene EUR
5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY
V prípade bezhotovostného bankového prevodu je Kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu. Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania úhrady Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Po prijatí platby Predávajúci vystaví doklad o prijatí Kúpnej ceny, ktorý Kupujúci obdrží do 3 dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

V. Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA PRODUKTOV
Produkt online kurz bude v digitálnej forme odoslaný na e-mailovú adresu Kupujúcemu po pripísaní Kúpnej ceny a v termíne začatia kurzu podľa jednotlivých blokov až do termínu ukončenia online kurzu.
2. DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu platby. V prípade platby bankovým prevodom bude e-mail odoslaný do 3 pracovných dní po pripísaní platby na účet Predávajúceho.
3. KONTROLA FUNKČNOSTI SÚBOROV
Po doručení e-mailu obsahujúcom online kurz, si Kupujúci e-mail pozorne prečíta a skontroluje funkčnosť a dostupnosť prílohy alebo odkazu. V prípade zistených nedostatkov alebo chýb je Kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho, ktorý má povinnosť bezodkladne uskutočniť nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VI. VOP.
4. Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF (podrobnosti v čl.VI. VOP)

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho používaní

Produkty(digitálny obsah) posiela Predávajúci výlučne Kupujúcemu, na elektronickú adresu Kupujúceho zadanú v objednávke, prípadne sprístupnením webovej adresy, kde je produkt umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF. Ak bol produkt zaslaný ako odkaz na webovú stránku, odkaz si predávajúci otvorí v internetovom prehliadači, prostredníctvom kliknutia na podčiarknutý webový odkaz, uvedený v e-maily. Pre stiahnutie produktov je potrebné dostatočne výkonné internetové pripojenie. Môže sa stať, že obsah odkazu je krátkodobo nedostupný z dôvodu výpadku serveru, alebo údržby dát. Webová stránka môže byť aktualizovaná bez predchádzajúcich upozornení zo strany Predávajúceho. Produkty a všetky jeho súčasti (obrázky, texty a darčeky) sú chránené Autorským právom a nie je možné ich bez súhlasu Predávajúceho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, alebo umožniť jeho využitie alebo šírenie tretím osobám.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodu v 14 dennej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V takomto prípade ma prosím kontaktujte na mailovú adresu info@kurzjogyonline.sk a pridajte aj doklad o kúpe, resp. dátum nákupu a vaše identifikačné údaje. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade chybného plnenia (nedoručenia e-mailu, ktorý obsahuje odkazy na produkt, alebo nefunkčných odkazov,) ďalej definované v čl. VIII. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak platba Kupujúceho nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 7 dní po termíne splatnosti. Tiež je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku Kupujúceho na vrátenie platby pri sprístupnení produktu tretej osobe, alebo jeho akomkoľvek šírení a porušovaní autorských práv alebo pri narušení webovej stránky Kupujúcim, pričom v uvedených prípadoch Kupujúci nesmie ďalej používať online kurz. Predávajúci je oprávnený následne postupovať v súlade so zákonmi a uplatňovať zákonné opatrenia vrátane práva na náhradu škody, resp. ujmy. Pri využití garancie spokojnosti a odstúpení od zmluvy, zaniká Kupujúcemu nárok na bonusy a je povinný bonusy vrátiť najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri pobytoch je možnosť odstúpenia od zmluvy nasledovná: najviac 7 dní pred začatím pobytu, vrátenie sumy v plnej výške. Po uplynutí doby, teda v dobre kratšej ako 7 dní je možnosť nahradiť svoje miesto na pobyte inou osobou.
V zmysle ust. § 7 ods. 6 zák. č 102/2014 Z.z. o odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
b) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

VIII. Záruka, vadné plnenie, reklamačný poriadok

Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom. Predávajúci zodpovedá za odoslanie bezchybných digitálnych súborov. V prípade Spotrebiteľa Predávajúci poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov od odoslania produktu Kupujúcemu. V prípade výskytu vady, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť a online kurz nie je možné užívať, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môže požadovať, ak digitálny súbor je možné užívať, ale má iné neodstrániteľné vady alebo ak nedôjde k náprave v primeranom čase. Kupujúci nie je oprávnený dožadovať sa plnenia práv pri vadnom e- produkte, ak pri prevzatí e-produktu bol preukazne informovaný o danej vade, alebo vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá nárok dožadovať sa opätovného odoslania e-mailu obsahujúceho prílohu, alebo e-mailu s odkazom na webovú stránku obsahujúce produkt, ak mu ten bol preukázateľne odoslaný, pokiaľ si Kupujúci neuplatní právo na reklamáciu vád podľa bodu 7.tohto článku t.j. reklamáciu. Ak Kupujúcemu nebol dodaný produkt v stanovenej dodacej lehote, skontroluje si všetky položky v svojom e-mailovom konte (napr. “spam”, “hromadné”, sociálne”, “reklamy”). Ak produkt v emailovej schránke nenájde, kontaktujte Predávajúceho mailom na emailovú adresu info@kurzjogyonline.sk Reklamáciu Kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na adresu: info@kurzjogyonline.sk alebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. VOP. K reklamácii Kupujúci priloží faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej doručenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade sťažnosti k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktuje Kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na info@kurzjogyonline.sk Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

X. Záverečné ustanovenia

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.

Tieto VOP sú účinné od 1.10.2018.